• Rzeczoznawca sanit.hig i BHP

  Zapraszam do współpracy Inwestorów, Architektów i Projektantów branżowych w zakresie uzgodnień, opiniowania i konsultowania dokumentacji projektowej w fazie koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych. 

 • Biuro Projektowo - Inżynieryjne

  Zespół biura tworzą doświadczeni projektanci, kosztorysanci oraz inspektorzy nadzoru  wspierani młodą energiczną  kadrą inżynierską.

 • Firma

  KAM-AL Projektowanie , Inżynieria   jest doświadczonym  biurem projektowo-inżynierskim specjalizującym się w kompleksowej obsłudze inwestycji.

Rzeczoznawca

Zapraszam do współpracy Inwestorów, Architektów i Projektantów branżowych w zakresie uzgodnień, opiniowania i konsultowania dokumentacji projektowej w fazie koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych. 

 

  

 

 

 1. RZECZOZNAWCA ds. BHP

Opiniuję projekty architektoniczno-budowlane, technologiczne i inne, których rozwiązania mają wpływ na stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Sprawdzam zgodność przyjętych rozwiązań z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, wymaganiami ergonomii oraz Polskimi Normami, a także czy przyjęte rozwiązania likwidują bądź ograniczają zagrożenia, jakie może spowodować projektowany proces technologiczny.

Posiadam uprawnienia rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy nadane przez Głównego Inspektora Pracy
w zakresie Budownictwa powszechnego i komunalnego - grupa 1.0, Budownictwa rolno - spożywczego - grupa 3.0 , Budownictwa specjalistycznego - Zakłady opieki zdrowotnej - grupa 4.4   nr upr. GIP-633/11/16


Uprawnienia w zakresie Budownictwa powszechnego i komunalnego obejmują:

- obiekty administracyjne, socjalne, kultury i sztuki, nauki, oświaty, szkolnictwa, sportu i wypoczynku,

- przedszkola, domy dziecka, hotele,

- obiekty handlu hurtowego i detalicznego,

- małe zakłady produkcyjne, usługowe i rzemieślnicze z przewidywanym zatrudnieniem do 20 osób,

- oczyszczalnie ścieków, przepompownie, stacje uzdatniania wody,

- budownictwo rolne


Uprawnienia w zakresie Budownictwa rolno - spożywczego obejmują:

- przemysł rolno-spożywczy i zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego


Uprawnienia w zakresie Budownictwa specjalistycznego - Zakłady opieki zdrowotnej obejmują:
- szpitale, przychodnie i ośrodki zdrowia, zakłady opiekuńczo-lecznicze, pogotowie ratunkowe, sanatoria, gabinety lekarskie, stacje krwiodawstwa, laboratoria diagnostyczne, apteki, żłobki itp.


 2. RZECZOZNAWCA ds. SANITARNOHIGIENICZNYCH

Uzgadniam w imieniu państwowego inspektora sanitarnego dokumentacje projektowe pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Uzgodnienie obejmuje projekty technologiczne , architektoniczno-budowlane, w tym plany zagospodarowania terenu, oraz instalacji sanitarnych.

Posiadam uprawnienia rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych nadane przez Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie  Budownictwa przemysłowego i ogólnego bez obiektów ochrony zdrowia nr upr. 7-BPiO/2012.


Uprawnienia w zakresie Budownictwa Przemysłowego obejmują zakłady przemysłowe i usługowe wraz z zakładami pracy chronionej, w tym:

- zakłady gospodarki rolno-spożywczej i przetwórstwa w tym zakresie,

- stacje paliw, obiekty obsługi samochodów i transportu,

- warsztaty produkcyjno-usługowe,

- obiekty hodowlane oraz związane z obsługą rolnictwa,

- obiekty weterynaryjne,

- magazyny i hurtownie,

- obiekty gospodarki komunalnej, w tym budynki stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,

- stołówki, mieszkania służbowe, pomieszczenia badań lekarskich, jeśli ich funkcja jest związana z funkcją podstawową obiektu przemysłowego, z wyłączeniem przychodni lekarskich.

 

Uprawnienia w zakresie budownictwa ogólnego bez obiektów ochrony zdrowia obejmują :

- obiekty budownictwa mieszkaniowego, w tym zamieszkania zbiorowego,

- obiekty użyteczności publicznej określone w przepisach o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z wyłączeniem obiektów ochrony zdrowia wraz z zespołami obsługi technicznej,

- pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w tym pomieszczenia badań lekarskich i pielęgniarskich, jeżeli ich funkcja jest związana z funkcja podstawowa obiektu użyteczności publicznej, z wyłączeniem przychodni lekarskich,

- magazyny i hurtownie,

- zakłady usługowe nieprodukcyjne,

- obiekty weterynaryjne,

- domy pomocy społecznej;


 

AKTY PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁALNOŚCI RZECZOZNAWCÓW:

 

ds. BHP

 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

 

ds. SANITARNOHIGIENICZNYCH

 - art. 34 ustawy a dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2011 nr 212 poz. 1263)  

 •  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych (Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1792)  
 •  - Zarządzenie Nr 1/2002 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do spraw kwalifikacji kandydata na rzeczoznawcę do spraw sanitarnohigienicznych
 •  - Zarządzenie Nr 20/2006 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające zarządzenie Nr 1/2002