• Rzeczoznawca sanit.hig i BHP

  Zapraszam do współpracy Inwestorów, Architektów i Projektantów branżowych w zakresie uzgodnień, opiniowania i konsultowania dokumentacji projektowej w fazie koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych. 

 • Biuro Projektowo - Inżynieryjne

  Zespół biura tworzą doświadczeni projektanci, kosztorysanci oraz inspektorzy nadzoru  wspierani młodą energiczną  kadrą inżynierską.

 • Firma

  KAM-AL Projektowanie , Inżynieria   jest doświadczonym  biurem projektowo-inżynierskim specjalizującym się w kompleksowej obsłudze inwestycji.

Biuro Projektowo-Inżynieryjne

Oferta nasza skierowana jest do Inwestorów pragnących racjonalnie, optymalnie i ekonomicznie realizować swoje inwestycje. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu i współpracy z najlepszymi możemy świadczyć nasze usługi na najwyższym poziomie.   

 

1. Obsługa inwestycji

 • Analiza techniczno-ekonomiczna przedsięwzięcia
 • Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych w celu uzyskania środków finansowania
 • Planowanie realizacji przedsięwzięć
 • Studium wykonalności
 • Opracowanie założeń projektowych
 • Wykonanie programów modernizacji istniejących  obiektów wraz z wykonaniem badań, ekspertyz budowlanych, ekspertyz dotyczących stanu p.poż  i opinii  technicznych
 • Obsługa inwestorów w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych
 • Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej
 • Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji
 • Analiza kosztów
 • Harmonogramowanie
 • Nadzór Inwestorski


2. Usługi projektowe

 • Koncepcje  programowo przestrzenne
 • Projekty  zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej
 • Wielobranżowe Projekty  Budowlane
 • Wielobranżowe Projekty Wykonawcze
 • Przedmiary i kosztorysy inwestorskie
 • Specyfikacje warunków technicznych wykonania i odbioru robót
 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia
 • Nadzór autorski

Posługujemy się nowoczesnymi systemami  opracowywania projektów  oraz odpowiednio przystosowanym sprzętem komputerowym. Wykonując dokumentację projektową, korzystamy z  oprogramowania  będącego standardem  w branży projektowej. Opracowania nasze wykonywane są w postaci ogólnie przyjętych plików wymiany. 

 

Obiekty medyczne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w obiektach Służby Zdrowia, w tym w budowie i modernizacji Szpitali.

Oferujemy :

 • Opracowanie  analiz techniczno-ekonomicznych modernizacji istniejących obiektów  
 • Opracowanie Programów Medycznych będących programowymi założeniami  określającymi  docelowy zakres działalności szpitala
 • Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej do celów projektowych
 • Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej
 • Nadzór nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych


3.Ciepłownictwo energetyczne

Ciepłownictwo i energetyka jest  sztandarową  dziedziną naszej działalności. Oferujemy w tej  dziedzinie szeroki zakres usług. Usługi te kierujemy do wszystkich producentów, dostawców i odbiorców energii.

Wykonujemy:

 

 • Analizę i optymalizację rozwiązań kompleksu zagadnień związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem i rozdziałem energii
 • Opracowanie wniosków związanych z uzyskaniem Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu , Warunków Dostaw  i Przyłączenia  
 • Ekspertyzy i doradztwo techniczne
 • Audyty, operaty  i raporty  
 • Projektowanie nowych, jak i modernizacja istniejących źródeł energii elektrycznej  i cieplnej, w tym kogeneracji
 • Prace studialne i koncepcje
 • Opracowania dokumentacji projektowej we wszystkich jej fazach i branżach
 • Opracowania dokumentacji przetargowej
 • Nadzór nad realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych

Oceny efektywności energetycznej kotłów i instalacji grzewczych


Ustawa Prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców budynków obowiązek przeprowadzenia okresowej kontroli kotłów i instalacji grzewczych. Kontrola obejmuje sprawdzenie stanu technicznego kotłów z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów i ich wielkości do potrzeb użytkowania. Kontrole powinny się odbywać nie rzadziej niż:

 • co 2 lata, dla kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym, o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,
 • co 4 lata, dla kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym, o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW - 100 kW, a także kotłów opalanych gazem.

Instalacje ogrzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW użytkowanymi co najmniej 15 lat, licząc od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej kotła, powinny być poddane przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności energetycznej i doboru wielkości kotła, a także ocenę parametrów instalacji oraz dostosowania do funkcji, jaką ma ona spełniać. Kontrole powinny być dokonane przez osoby posiadające uprawnienia w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Przepis o obowiązku kontroli kotłów jako  art. 62 Prawa budowlanego, jest przepisem obowiązującym na terenie Polski i za jego niespełnienie, zgodnie z art. 93 pkt 8, grozi kara grzywny.

Obowiązkowa kontrola kotłów nie dotyczy właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a także obiektów budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Zgodnie z art. 64 Prawa budowlanego protokoły z przeprowadzonych kontroli kotłów powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.